Частка

Частка — службова частини мови, яка надає словам або реченням певних смислових чи емоційно-експресивних відтінків або служить засобом творення форм слів та похідних слів. Основне значення частки — видозміна значень окремих слів, цілих речень.
Групи часток за значенням і вживанням
Група
Роль у мовленні
Приклади
Формотворчі утворюють форми дієслів:
  • умовного способу
  • наказового способу
би, б
хай, нехай
Заперечні передають заперечення
не, ні, ані
Модальні уживаються для
  • оформлення запитання
  • ствердження думки
  • підсилення думки
  • виділення окремих слів і підсилення їхнього значення
  • вказівки на предмет, дію, місце
  • вказівки на кількість
  • спонукання до дії
чи, хіба, невже еге, атож, так, аякже як, та, що за, що то, навіть, тільки, хоч, хоча 6, лише, лишень, аж, же, таки, уже, собі от, це, то, ото, он, ген,
приблизно, майже, мало не, трохи не, чи не годі, бодай, -бо, -но, ну
   
Правопис часток
Спосіб написання
Умова
Приклади
Разом
частки аби, ані, де, чи, чим, що, як
у складі будь-якої частини мови
абиякий, аніскільки, чимдуж, щосили
частки би, б, же, ж, то, що в складі сполучників або інших часток
мовби, нібито, аякже, абощо
частка -ся (-сь) у зворотних дієсловах і в складі займенників і прислівників
купається, вклонивсь, колись, когось
Через дефіс
частки -бо, -но, -то, -от, -таки,
що стоять безпосередньо після слова, якого стосуються
чекай-но, тому-то, знайшов-таки (але таки знайшов, усе ж таки)
частки казна-, хтозна-, бозна-, будь-, -небудь, які стали префіксами або суфіксами в прислівниках і займенниках
казна-хто, бозна-чому, хто-небудь
Окремо формотворчі частки
хотілося б, нехай готує
частки, що надають словам смислових чи емоційних відтінків
аж, ж, саме, ще, хоч
частки у сполуках слів (здебільшого в сполучних словах)
поки що, навряд
д чи, дарма що, що за, що ж до