Виконати тестову роботу (фонетика, орфографія)

 Виберіть одну правильну відповідь.
1. В одному слові допущено орфографічну помилку в рядку
А блискавиця, крикливий, пещений, експеремент
Б милуватися, благочестивий, перекинщик, зернина
В хвилюватися, теплінь, звеличення, насиченість
Г серпантин, череп, здирати, глибінь

2.  Усі слова пишуться з літерою о в рядку
А б..гатир (багач), л..пушок, г..лубець, ..таманський
Б к..ровай, м..люск, гр..шва, м..настир
В к..тушка, б..гатир (силач), з..зулиний
Г г..рячий, х..зяїн, б..рсук, к..зацький

3.  Подовження приголосних в орудному відмінку слів сіль, ненависть, блакить, розкіш відбувається
А в усіх словах
Б окрім другого і третього
В окрім другого
Г окрім четвертого

4.  Із двома літерами пишуться всі слова в рядку
А буден..ий, священ..ий, благословен..ий, вогнен..ий
Б священ..ик, блажен..ий, полум'ян..ий, старан..ий
В спасен..ий, незрівнян..ий; неоціен..ий, зміїн..ий
Г освячен..ий, знамен..ий, безімен..ий, істин..ий

5. Подовження не відбувається в усіх словах у рядку
А узвиш..я, облич.., підніж..я, роздоріж..
 Б запитан..ь, суцвіт..ям, перехрест..я, марен..ь
В зіл..ям, ґречніст..ю, безсмерт..я, кут..я
Г ніжніст..ю, безсмерт..я, колос.ь, попад..я

6. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах у рядку
А шіс..надцять, мас..ний, піс..ний, сер..цевина
Б щотиж..невик,    невиїз...ний,    безчес..ний, учас..ниця
В доблес..ний,    пристрас..ний,    пес..ливий, улес..ливий
 Г захис..ник, шістдесят, тис..нути, кількіс..ннй

7. Неправильно записано всі слова в рядку
А туриський, аванпосний, студенський, фашиський
Б щотижневе, пізно, масно, завізно
 В щасливий, хвастливий, пестливий, корисний
Г ковзький, близький, баский, повзкий
8.  Правильно записано всі слова в рядку
А Міссурі, Одесса, Калькутта, Таллінн
Б Ліссабонн, Мальта, Ніцца, Бонн
В піца, інтермецо, брутто, сюрреалізм
Г емміграція, лібрето, ірреальність, голландець
9.  Правильно записано всі слова в рядку
 А Вавилон, Єрусалим, Галілея, Юдея
Б диктатура, максимальний, типологія, чіп
В літанія, єпископ, литургія, патриарх
Г Кріт, Кіпр, Сардинія, Сицилія
10.  Правильно поставлено наголос у всіх словах у рядку (наголошений звук підкреслено)
А сегмент, каталог, диспансер, кілометр
Б документ, доцент, цемент, центнер
 В квартал, феномен, псевдонім, експерт
Г компроміс, пасквіль, шофер, анамнез
11.  Правильно поставлено наголос у всіх словах у рядку
А випадок, соломина, щипці, столяр
 Б циган, подруга, ремінь, донька
 В дошка, горошина, граблі, вітчим
Г параліч, розлад, пниця, ніздря
12. Усі слова мають паралельне наголошування в рядку
А мабуть, завжди, усмішка, весняний
Б байдуже, кладовище, бородавка, щілина
В первісний, шкереберть, ясний, трудний
Г чіткий, зокрема, помилка, комбайнер
13. Однакова кількість звуків і букв у кож­ному слові в рядку
А боєць, вищість, зраджений, відсіювання
 Б євробачення, воїнський, італієць, розжувати
В подвоєння, лояльний, надзвуковий, вимрі­яний
Г гущавінь, озброєння, лоджія, осяяння
14. Приголосні тільки дзвінкі у кожному слові в рядку
А джаз, ґазда, в'юнець, губа
Б жаба, забіг, біда, ґедзь
В коледж, регіон, неділя, мова
Г медаль, мармур, рельєф, немовля
15. Приголосні тільки глухі у кожному слові в рядку
А фікус, папуга, цукати, тьохкати
Б капуста, пакетик, сахатися, ціпочок
В ситечко, капці, панок, часопис
Г тактика, пощастити, сестриця, цяточка
16. М'який знак треба писати в усіх словах у рядку
А міл..ярд, н..юанс, медальйон
 Б у скрин..ці, князівський, галуз..зю
 В близ..кість, Ул.яна, залізний.. Г віз..міть, людс..кість, рибал..ство
17. Апостроф треба ставити в усіх словах у рядку
А прив.ялений, дзв..якнути, двобор..я
 Б безкультур..я, з..юрмитнся, мавп.ячий
В дит..ясла, черв.лк, пів..яблука
 Г нав..ючити, к..ювет, м.ята
18. Виділене слово слід писати з малої літе­ри в рядку
А Йшли ми до (Ш, ш)евченкового генія духу золотого зачерпнуть!
Б Щороку в березні в усіх навчальних закла­дах України відбуваються (Ш, ш)евченківські  читання.
В Оригінальні (Ш, ш)евченкові твори дають щедру інформацію про те, як він жив.
Г Озветься знов діброва темнолиста, коли до тебе, хлопче, край села, немов дарунок теп­лого дитинства, (Ш, ш)евченкова калина зацвіла.
Ґ Живе й не вмирає (Ш, ш)евченківська мати колгоспна кріпачка, забута не раз.
19. Усі слова треба писати разом у рядку
А  суспільно/політичний, західно/німецький, тридцяти/тисячний;
Б  тьмяно/зелений, агро/фірма, високо/поважний;
В  всюди/хід, південно/український, відео/техніка;
Г криго/лам, легко/атлетичний, південно/ західний;
Д  перекоти/поле, суспільно/корисний, жовто/гарячий.

20. Усі слова написано правильно в рядку
А польовий, рельєф, менший, дівчиньці
Б боязкий, медальйон, портьєра, гуаш
В різбяр, уманський, гребінчик, сімдесят
Г ін'єкція, нюанс, тоньший, няньчити
Ґ кізоньці, він'єтка, батальйон, ательє
21. Лексичної помилки немає в реченні
А Представники делегації заключили договір про співпрацю.
Б По слідуючому питанню виступить голова комісії.
В У виставі приймали участь актори різних те­атрів.
Г Естрадна пісня не відповідала репертуару співачки.
Ґ Відповідь була помилкова.
22. Велику літеру вжито правильно в усіх словосполученнях у рядку
А поет Василь Сошенко, князь Данило га­лицький
Б Петро Гулак-Артемовський, Президент Ук­раїни
В Шекспірівський сонет, Франкове «зів'яле листя»
Г «Слово про Похід Ігорів», спорткомплекс «Олімпійський»
Ґ Вінницький національний університет, Бах­чисарайський Район
23.  Виберіть рядок, у якому в усіх словах приголосні звуки подвоюються
А буд..а, бравіс..імо, фін..али, бул..а;
Б  інтермец..о, барок..о, Ізабел..а, пен..і, Брюс..ель;
В  клас.., ідил..ія, Апол..он, віл..а, андор..ський;
Г  лібре..о, ват.., брут..о, мот..о, бон..а;
Д  Марок..о, ір..аціональний, Рус..о, Ват…, ман..а.

24.  Знайдіть рядок, в якому в усіх словах відбувається подовження приголосних звуків
А  радіст..ю, стат..я;
Б  стат..ей, священ..ик;
В  безліч..ю, папорот..ю;
Г  мудріст..ю, весіл..я.
 25.  Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка
А  студен..ство, виїз..ний, тиж..невий
Б  зліс..ний, щас..ливий, хвас..ливий
В   доблес..ний, провіс..ник, ціліс..ний
Г   гіган..ський, радіс..ний, облас..ний
Д  учас..ник, корис..ний, невіс..чин

26. Усі слова написані правильно в рядку
А   викладацький, молотьба, вохкість
Б  карпатський, дорожчати, робітництво
В   криворізький, об’їжджати, французський
Г   інтелігентський, сонячний, надхнення
Д  тюркський, свідотство, соняшник

27. М'який знак на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка
А  кіл..кість, пот..мянілий, Уман..щина, ескадрил..я
Б  власниц..кий, нен..чин, боїш..ся, сяд..мо
В  павіл..йон, дон..чин, с..огодні, прос..ба
Г  їдал..ня, батал..йон, Акс..онов, матін..чин

28. Літеру с треба писати в усіх словах рядка
А  бе..коштовний, ..казати, ..керований
Б  ..формувати, пере..кочити, ..фотографувати
В  ..плетений, ..питати, ..шити
Г  ..тягнути, ро..тлумачити, не..терпний
Д  ..фальшувати, бе..смертя, ..хвалити

29. Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфікса-ськ-. Чергування
приголосних не відбувається в обох словах рядка
А  Париж, калмик
Б  Гаага, Виборг
В  Буг, Чорнухи
Г  Перемишль, казах
Д  Іртиш, чех
30. Частка НЕ пишеться РАЗОМ з усіма словами рядка
А  не/виконане завдання; не/скошена трава; не/розв'язана задача
Б  не/прочитана книга; хата ще не/побілена; стіни не/фарбовані, а лаковані
В  не/вишитий рушник; слова, ще нікому не/сказані; не/довантажена машина
Г  не/доспівані пісні; квіти ніким не/зірвані; не/доплетений кошик
Бажаю успіхів!