Комбінована робота з теми «Лексикологія та фразеологія»

Початковий та середній рівні
І. Виконайте тестове завдання
1. Продовжіть висловлювання:
Лесика ― це…
а) синоніми, антоніми, омоніми;        б) словниковий склад мови;
в) слова, запозичені з інших мов;        г) наука про мову.
2. Продовжіть висловлювання:
Неолгізми ― це слова, які…
а) з’являються в мові з появою нових предметів, явищ, понять в житті суспільства;
б) запозичені з інших млв;
в) вживаються лише в мові людей певної місцевості;
г) які колись вживались часто, а тепер майже не вживаються
3. Продовжіть висловлювання:

Терміни ― це…
а) слова або словосполучення, що вживаються для точного вираження певного поняття;
б) слова, що з’явились з появою нових понять;
в) слова, що позначають предмети і явища чужого життя;
г) слова, що вживаються в переносному значенні.
4.Позначте рядок, в якому всі слова будуть синонімами:
а) город, місто, нива, поле, яр;
б) вода, рідина, молоко, чай;
в) стежка, шлях, путівець, дорога;
г) інструмент, інструментальний, інструменту.
5. Позначте рядок, в якому всі слова будуть антонімами:
а) говорити ― мовчати, весело ― смішно, стояти ― іти;
б) чисто ― брудно, солодко ― гірко; тепло ― гаряче;
в) темно ― світло, тонкий ― товстий, добрий ― щедрий;
г) високо ― низько, далеко ― близько,  твердий ― м’який.
6. Продовжіть висловлювання:
Професіоналізми ― це
а) однозначні слова;
б) слова, запозичені з інших мов;
в) слова, що вживаються для точного вираження поняття;
г)  слова, що позначають назви понять певної  галузі виробництва.
7. Доберітьдо російського словосполучення з багатознначним словом ИСКУССТВО правильний український відповідник:
Высочайшее искусство ―
а) найвище мистецтво,                     б) найвищий талант,
в) найвища майстерність.                 г) найвищий дар,
8.Виберіть синонім до іншомовного слова:
Дефект ―
а) результат;                                         б) вплив;
в) вада;                                                 г) безрезультатність.
9. Доберіть відповідник до фразеологізму
Ні живий ні мертвий ―
а) байдужий;                                     б) хворий;
в)  холодний;                                    г) переляканий.
10. Виберіть правильне значення  наведеного фразеологізму:
Троянський кінь ―
а) пордистий скакун;                        б) підступні дії;
в) коштовний подарунок;                 г) відкриті дії.
11.Вкажіть словосполучення, у якому слово зерно вжито в переносному значенні:
а) звозити зерно;                              б) склади з зерном;
в) зерно пшениці;                            г) зерно істини.
12  Вкажіть словосполучення, у якому слово  цвіт вжито в значенні «кращі люди якогось суспільного середовища»
а) липовий цвіт;                              б) ранній цвіт;
в) цвіт кохання;                               г) цвіт нації.
ІІ.  Виконайте завдання.
1.    Прочитайте текст, випишіть речення  із архаїзмами та історизмами, поясніть різницю між зазначеними термінами.
— А вже знаю, що ти Сивоок. А що приблуда — здогадався від першого разу. Очі маєш не сиві, як то нарік твій Родим, а каламутні, бо прийшов з невідомості. І хто ти єси, ніхто не відає. Може, робичич?
Цього разу Ситникові довелося спостерігати не вислі плечі Родимові, відвернуті від нього, а короткий змах важкої правиці, якою Родим показував медоварові мерщій забиратися геть. Від купців Ситник вже давно знав, що та правиця досить швидко вміє братися за страшний меч, тому не став ждати ще й цього і миттю завернув свою кобильчину з обійстя (П. Загребельний).
2.    Виберіть синонім до іншомовного слова, запишіть ці слова через тире.
а) енергійний  - діяльний, бездіяльний, наповнений, розвинений;
б) дискомфорт – вигода, позиція, пропозиція, незручність.

Достатній та високий рівні
1 Поясніть відмінності в значенні та вживанні паронімів. Уведіть кожне слово в самостійно складене речення.
Вимова — вимога
2. Поясніть походження та значення фразеологізму, складіть з ним речення.
Як дві краплі води.
Бажаю успіхів!